p>_________________________________________________________________________________________________________________________

Технологична модернизация в предприятието 2023г.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Възтановяване на МСП чрез подобряване на енергийна ефективност 2023г.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Документация за участие в процедура с предмет: Доставка на оборудване - Механична преса с едно действие - 1 брой – в изпълнение на проект "Повишаване конкурентоспособността на „ДИ ДЖИ ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД посредством внедряване на нови технологии за подобряване на производствения капацитет и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност"

Във връзка с изпълнение на проект "Повишаване конкурентоспособността на „ДИ ДЖИ ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД посредством внедряване на нови технологии за подобряване на производствения капацитет и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност" е одобрена и публикувана документация за участие в процедура с публична покана с предмет: Доставка на оборудване

- Механична преса с едно действие - 1 брой – в изпълнение на проект "Повишаване конкурентоспособността на „ДИ ДЖИ ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД посредством внедряване на нови технологии за подобряване на производствения капацитет и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност"

Поканата и цялата документация по процедурата се предоставя на всеки заявил интерес кандидат или чрез предоставянето му на ръка, или чрез изпращане по електронна поща, или чрез изпращане по пощата, когато запитващото лице е платило на бенефициента стойността на пощенските разходи, или чрез изпращане по факс.

Краен срок за подаване на оферти: до 24.03.2017 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________